ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά άρθρα για παιδιά και εφήβους

Τι είναι η στοματική μη-λεκτική δυσπραξία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η στοματική δυσπραξία αποκαλούμενη μερικές φορές και ως μη-λεκτική δυσπραξία, ή στοματοπροσωπική δυσπραξία, αφορά στην μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης εκούσιων στοματικών ή λαρυγγικών κινήσεων, οι οποίες είναι μη λεκτικές, με απουσία νευρομυϊκών ελλειμμάτων. Υπάρχει δυσκολία στο να πραγματοποιηθούν κινήσεις μετά…

READ MORE

Τι σημαίνει παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Με τον ίδιο όρο μπορεί να συναντήσουμε και την  αναπτυξιακή - εξελικτική δυσπραξία λόγου Developmental Apraxia of Speech - DAS, από τους υποστηρικτές της κινητικής φύσης της διαταραχής και ως  αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία, Developmental Verbal Dyspraxia - DVD από τους υποστηρικτές της άποψης ότι τα γλωσσολογικά ελλείμματα συνυπάρχουν με τα κινητικά ελλείμματα της διαταραχής (Velleman, 2003).  Η δυσπραξία του λόγου εμφανίζεται σε παιδιά σε τρία κλινικά πλαίσια Πρώτον, η δυσπραξία…

READ MORE

Τι είναι η “πράξη” και τι εννοούμε με τον όρο “απραξία”, “δυσπραξία” στην λογοθεραπεία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Σχετικά  με την ετυμολογία της λέξης, απραξία, είναι η έλλειψη της πράξης το σχεδιασμό και την εκτέλεση που θα εξακολουθήσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε μια ενεργεία η πράξη . Τι ακριβώς όμως είναι η πράξη στην λογοθεραπεία; Πρώτη η εργοθεραπεύτρια…

READ MORE

Τι είναι η δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η δυσπραξία λόγου είναι μια νευρολογική διαταραχή λόγου, η οποία περιγράφει μια έκπτωση  δυσκολία, στην ικανότητα σχεδιασμού ή προγραμματισμού των αισθητικοκινητικών εντολών, οι οποίες είναι αναγκαίες ώστε να κατευθυνθούν οι κινήσεις, που παράγουν ένα φωνητικά και προσωδιακά φυσιολογικά λόγο. Είναι δυνατόν να συμβεί, επί απουσίας των φυσιολογικών διαταραχών που συνδέονται με τις δυσαρθρίες (δηλ. νευρομυική αδυναμία ή παράλυση) και επί της απουσίας οποιασδήποτε διαταραχής σε άλλο συστατικό της γλώσσας (Duffy,…

READ MORE

Ποιες είναι οι λειτουργίες του κινητικού προγραμματιστή του λόγου και πως επηρεάζουν τον λόγο και την ομιλία

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ο κινητικός προγραμματισμός του λόγου διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην πιστοποίηση των σχεδίων και των προγραμμάτων, που είναι αναγκαία για την επίτευξη γνωστικών και γλωσσικών στόχων των λεκτικών μηνυμάτων. Οργανώνει τις κινητικές εντολές, οι οποίες τελικά επιφέρουν την παραγωγή χρονικά…

READ MORE

Ο ρόλος του εγκέφαλου στην δυσπραξία λόγου σε παιδιά

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Είναι γνωστό ότι σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μιας κίνησης αρχίζει πριν από την εκτέλεση της. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός μετατρέπονται σε πραγματικές κινήσεις (McNeil, 2009), με το δεξί ημισφαίριο. Ο κινητικός προγραμματισμός του λόγου εμπλέκει εκτεταμένες περιοχές του ΚΝΣ (Duffy, 2012 Όπως με τις περισσότερες λειτουργίες του ΚΝΣ, ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει η ακολουθία των κινητικών διαδικασιών για την πραγμάτωση του λόγου,…

READ MORE

Τι γνωρίζουμε από τις μελέτες σχετικά με την παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες της παιδικής δυσπραξίας του λόγου στην πρώιμη παιδική ηλικία, βασίζονται σε έναν περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων που φαίνεται να είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε αρκετούς ερευνητές. Φαίνεται όμως να υπάρχει γενικότερη συμφωνία στα…

READ MORE

Τα επιπρόσθετα γνωστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά με παιδική δυσπραξία λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Ενώ τις περισσότερες φορές, οι νοητικές ικανότητες των παιδιών είναι καλά, έχουν διαπιστωθεί κάποιες γνωστικές δυσλειτουργίες, όπως φτωχή ακουστική μνήμη, δυσκολία στις αλληλουχίες, δυσκολία μετάβασης σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα , οπτικά, ακουστικά  και προβλήματα επιλεκτικής προσοχής (Stackhouse, 1992). Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες κατέληξαν στη διαπίστωση ότι, οι νευροκινητικές δυσχέρειες της παιδικής δυσπραξίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και της κατάκτησης της έκφρασης του λόγου . Στα συμπτώματα…

READ MORE

Πως γίνεται η διάγνωση και διαφορική διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου (CAS) πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο  από έναν έμπειρο αλλά και εξειδικευμένο λογοθεραπευτή η  λογοπαθολόγο. Είναι προτιμότερο να γίνει σε ένα αναπτυξιακό κέντρο  διότι η διαφορική διάγνωση δεν είναι τόσο  απλή διαδικασία .Σε…

READ MORE

Πως γίνεται η αξιολόγηση – διάγνωση της παιδικής δυσπραξίας λόγου

By: | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments: 0

Η εκτίμηση και η διάγνωση  της παιδικής δυσπραξίας του λόγου  πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο λογοθεραπευτή. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα , δεν υπάρχουν σταθμισμένες δοκιμασίες για την αξιολόγηση της παιδικής δυσπραξίας του λόγου στην ελληνική γλώσσα (Yorkston κ.α., 2006· Sipley & McAfee, 2013). Συνήθως χρησιμοποιούμε μεταφρασμένα αμερικανικά σταθμισμένα τεστ για την παιδική δυσπραξία του λόγου , μερικά από τα οποία είναι: το Screening Test for Developmental Apraxia of Speech (STDAS-2, Blakeley,…

READ MORE